Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes die tot stand komen tussen u en Coel House en zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.coelhouse.nl.

1.2 Als u een bestelling plaatst bij Coel House dan accepteert u de algemene voorwaarden.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de website of in een offerte/aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 3.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Coel House is geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief de verzendkosten en eventuele administratiekosten.

4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5. Gegevens en privacy

5.1 U dient er voor zorg te dragen dat uw gegevens waaronder uw adresgegevens, e-mail adres en bankrekening nummer juist, volledig en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

5.2 Coel House gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonlijke- en zakelijke informatie. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, openbaar gemaakt worden of worden verkocht. Wij sturen alleen informatie na uw toestemming, indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan ons bekent maken via [email protected], u ontvangt dan geen informatie meer van ons.

5.3 Indien u uw persoongegevens uit onze database wilt laten verwijderen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via [email protected]

Artikel 6. Betaling

6.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen via IDEAL, Visa, MasterCard en Mistercash. Zodra Coel House uw betaling ontvangen heeft zal zij overgaan tot levering van het product. U ontvangt van MultiSafepay een e-mail met de bevestiging van uw betaling aan Coel House en een e-mail met de transactie informatie.

6.2 Indien u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Coel House niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten Coel House moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 (excl. BTW). Als Coel House kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.3 Betalen via de webwinkel van Coel House is veilig. Coel House maakt voor haar online betalingen gebruik van MultiSafepay. De gegevens kunnen niet worden onderschept, opgespoord of worden gebruikt door derden, ze worden ook niet bewaard in ons computersysteem.

Artikel 7. Levering

7.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat u de bestelling zelf komt afhalen of dat de bestelling op een ander adres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is officieel maximaal 30 dagen. Coel House streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te verzenden. Mocht er een afwijkende levertijd zijn of een product is uit voorraad dan ontvangt u hierover van ons bericht. Zodra Coel House uw bestelling heeft verzonden ontvangt u een e-mail ter bevestiging daarvan.

7.2 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Coel House te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

7.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

7.4 De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van uw bestelling voor u berekend, dit bedrag kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. Voor bestellingen buiten Nederland kun je voor de verzendkosten contact met ons opnemen.

7.5 Gedurende het transport van de producten zal Coel House het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 8. Ruilen of retourneren

8.1 U bent gerechtigd na ontvangst van uw bestelling deze zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en informatiekaartjes.

8.2 Wilt u een product ruilen of retourneren dan dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling Coel House schriftelijk of via de e-mail te informeren.

8.3 Bij het ruilen of retourneren van de bestelling komen de kosten voor het terugzenden voor uw eigen rekening.

8.4 In het geval van omruilen neemt Coel House eenmalig per bestelling de kosten voor het opnieuw verzenden voor haar rekening.

8.5 Producten uit de sale kunnen niet worden geretourneerd. Verzorgingsproducten, sieraden en lingerie worden om hygiënische redenen niet terug genomen door Coel House.

Artikel 9. Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht

Artikel 10. Garanties

10.1 Coel House garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

10.2 De door Coel House te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

10.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

10.4 De garantie welke in dit artikel genoemd wordt vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Coel House geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.5 De factuur of pakbon van uw bestelling geldt als garantiebewijs. U dient het geleverde product op het moment van de levering, in ieder geval binnen 2 maanden, te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

10.6 Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan Coel House te worden gemeld. De melding dient een duidelijke omschrijving van het gebrek bevatten. Indien vaststaat dat er een gebrek is en er is tijdig gereclameerd en het valt onder de garantie, dan zal Coel House het gebrekkige product, na ontvangst van het geretourneerde gebrekkige product, het gebrekkige product vervangen of zorgdragen voor herstel of het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugstortten. Indien retourzending onmogelijk is dient u Coel House hierover (binnen de 2 maanden na aankoopdatum) schriftelijk te informeren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Coel House aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Coel House is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Coel House is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3 Coel House is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Coel House aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. - Coel House is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.4 Indien Coel House aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Coel House beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5 De aansprakelijkheid van Coel House is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Coel House of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Coel House blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Coel House, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Coel House niet gelieerd is.

13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een kopie.

13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is verboden.

Artikel 14. Verwijzingen

14.1 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Coel House heeft geen zeggenschap over deze websites. Coel House is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15. Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Coel House geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Artikel

16. Geschillen

16.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en offertes tussen de klant en Coel House, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging in de Algemene Voorwaarden

18.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde door Coel House worden aangepast. Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

18.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Copyright © 2009, Coel House.

Coel House
de Huisweid 9
1749 EL WARMENHUIZEN
T. +31 (0)226 – 39 30 01
F. +31 (0)226 – 39 20 91
E. [email protected]

K.v.K. nr.: 61380105
BTW nr.: NL 115886114 B01
ING Bank: 65.05.46.245
IBAN: NL91 ING B0650 5462 45
ING B0650 5462 45

Loading...